პორტალის შესახებ
ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალურ საავტორიზაციო წერტილზე შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა ფინანსთა სამინისტროს სხვადასხვა სისტემასთან.

შესასვლელად გამოიყენეთ „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების“, „ბიუჯეტის მართვის“ და „სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის“ სისტემებში რეგისტრირებული მომხარებლის სახელი და პაროლი.

ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ დიჯიპასი, ელექტრონული პირადობის მოწმობა ან ფინანსთა სამინისტროს კორპორატიული ბარათი.